VOGUE

VOGUE
Tomomi Horikiri
Shuji Horikiri
Kyoto special!
VOGUE Februaly 2002